การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับมหาวิทยาลัยพันธมิตรของ Asifood ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 เนื้อหาประกอบด้วย ส่วนที่ 1 – พื้นฐานการออกแบบโมดูล, ส่วนที่ 2 – วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้, ส่วนที่ 3 – หลักเกณฑ์ประเมินและตัวชี้วัดระดับเกณฑ์มาตรฐาน และส่วนที่ 4 – เนื้อหาที่เลือก