ក. ព័ត៌មានសាវតានៃគម្រោង

ខនសតហ្សូម(Consortium) ត្រូវបានបង្កើតពីក្រុម
ស្ថា ប ន មួយ ចំនួន ដែ ល បា ន ធ្វើ កា រ ជា មួយ គ្នា ជា ច្
រើ ន ឆ្នាំក្នុង ផ្នែ ក ប ណ្ដុះ ប ណ្ដា ល និង ស្រា វ ជ្រា វ ។
ស្ថា ប ន ទាំង នេះ បា ន ដឹក នាំគ ម្រោ ង ស្រា វ ជ្រា វ ព ហុភា
គីជាច្រើនស្ដីពី សុវត្ថិភាពអាហារ, (ASD-INSALINS,
ការរួមមន្ទីរពិសោធន៍រវាង អាគ្រីនីញ៉ូម(Agreenium)
និង HUST), កម្មវិធីស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ (ANR-REvalter)
ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុប (MONIQA, ASIALINK, FOODSEG)
និងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវអន្ដរជាតិ (MONIQA, ASIALINK,
FOODSEG)។ ក្នុងផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាល ការសហការគ្នា
ដែលទាក់ទងការបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រាសជំនាញនៅអឺរ៉ុប
(BOKU, ULg, Agreenium និង UNIPI(ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលចិន-
អ៊ីតាលី សម្រាប់សុវត្ថិភាពអាហារ)) ដូចជាការបង្កើត
វគ្គបរិញ្ញាជាន់ខ្ពស់ទ្វេរភាគីនៅអាស៊ី។ ឧទាហរណ៍
ដូចជាវគ្គបរិញ្ញាជាន់ខ្ពស់មួយ គឺបរិញ្ញាជាន់ខ្ពស់ពី
បច្ចេកវិទ្យាអាហារ អនុវត្តដោយ VNUA និង ULg
ក្នុងនោះដែរ ITC, HUST និង RUA ត្រូវបានចូលរួមផងដែរ។
វគ្គបរិញ្ញាជាន់ខ្ពស់នេះ គឺផ្ដើមឆ្លើយតបនឹងកា
រ ត្រូវ កា រ ជា ប ន្ទា ន់នៃ កា រ ប ណ្ដុះ ប ណ្ដា លក្នុង តំប ន់។
នៅឆ្នាំ២០១៤ បន្ទាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍និងការត្រូវការ
ដោយគួរកត់សំគាល់ដែលបង្ហាញដោយសាកលវិទ្យាល័យ
ខ្លះនៅអាស៊ី អាគ្រីនីញ៉ូម ដែលផ្ដល់ថវិកាលើបេសកម្ម
ស្វែងយល់នៅតំបន់អាស៊ី ដើម្បី/ដោយធ្វើទស្សនកិច្
ចសិក្សាស្ថាបនឧត្តមសិក្សាមួយចំនួន ភ្ញាក់ងារជាតិ
និងរោងចក្រកែច្នៃអាហារខ្លះ ដើម្បីកំណត់ពីការត្រូវការ
និងការបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តដែលគួរតែសម្រេចបានតាមកា
រត្រូវការនេះ។ Montpellier SupAgro ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុង
ការបង្កើតគម្រោងអាស៊ីហ្វូត(AsiFood)។