agreenium-banniere-fixe-04

 

The Agreenium institute ฝรั่งเศส
the Agreenium institute เป็นสถาบันความร่วมมือ แห่งชาติ ซึ่งเป็นการบริหารภายใต้การดูแลของกระทรวง เกษตรของฝรั่งเศสและแผนกกรมการอุดมศึกษา ได้จัดตั้ง สถาบันการเกษตร สัตวแพทย์และป่าไม้แห่งฝรั่งเศส (the French Agricultural, Veterinary and Forestry institute (iAVFF) ขึ้นเมื่อ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดย รวบรวมเอาสถาบันอุดมศึกษาสิบสองแห่งที่เชี่ยวชาญด้าน เกษตรศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาสองแห่งและสถาบันการ วิจัยสี่แห่งเข้ามาในสถาบันดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของสถาบัน เพื่อสรรสร้างการทำางานร่วมกัน อย่างใกล้ชิดระหว่างอุดมศึกษาและผู้ทำาวิจัยด้านการเกษตร สัตวแพทย์ ป่าไม้ และภูมิทัศน์ เพื่อหลอมรวมและพัฒนา ระดับการรับรู้ของสถาบันในระดับนานาชาติ
วัตถุประสงค์พื้นฐานของสถาบัน เพื่อดำาเนินการจัดการ โครงการความร่วมมือระหว่างสมาชิกเพื่อตอบสนองความ ร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านการเกษตรและสัตวแพทย์ การฝึกอบรมด้านการสอนและการให้คำาปรึกษาในด้านการ ศึกษาทางเทคนิคการเกษตร.

ถาบันต้องทำาให้สมาชิกสามารถใช้กลยุทธ์การวิจัยและฝึก อบรมได้โดยผ่านทางโครงการความร่วมมือในระดับชาต ยุโรป และนานาชาติ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความสอดคล้อง ระหว่างนโยบายและกิจกรรมของ Agreenium โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง จะต้องจัดให้มีการอบรมด้านการศึกษาวิจัยถึงความ ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การออกแบบรายวิชาใน ขอบเขตที่กระทรวงเกษตรและกรมการอุดมศึกษากำากับ ดูแล และการทบทวนแนวปฏิบัติและหลักสูตรสำาหรับ สัตวแพทย์ศาสตร์ศึกษา

Link Website : AGREENIUM IAVFF