The National institute of Further education in Agricultural Science
– Montpellier SupAgro (SupAgro), Montpellier, France

Montpellier SupAgro ให้ความช่วยเหลือในการ พัฒนาการวิจัยด้านการเกษตรด้วยการให้อาจารย์-นักวิจัย มาเข้าร่วมในหน่วยวิจัยร่วม 22 หน่วยและหน่วยเทคโนโลยี ร่วม 3 หน่วย ทีมนักวิทยาศาสตร์ของ Montpellier SupAgro ทำางานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรวิจัยสำาคัญใน มง เปลิเยร์ (iNrA, cirAd, ird, irSteA, เป็นต้น) และ สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค (University of Montpel-lier, Paul Valéry University in Montpellier, Uni-versity via domitia in Perpignan, ciHeAM-iAMM, เป็นต้น) นอกจากนี้ ยังได้ดำาเนินโครงการทดลองในแปลง เกษตร (เน้นการเพาะเลี้ยงองุ่น การเพาะพันธ์แกะและการ ปลูกมะกอก) เพื่อการวิจัยและพัฒนาและการแลกเปลี่ยนกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การส่งผ่าน และการนำาเอาผลที่ได้ไปใช้โดยผ่านทางแหล่งบ่มเพาะทาง ธุรกิจ Agro-Valo-Méditerranée ซึ่งเป็นฐานที่ใช้ร่วม กันในการจัดตั้งและสนับสนุนโครงการด้วยความร่วมมือกับ iNrA และส่วนของ iNrA ที่เรียกว่า “transfert

Montpellier SupAgro มีประวัติอันยาวนานด้านความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการวิจัย โดยได้รับนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาในสถาบันเป็นจำานวน 27% ซึ่ง 60% มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาฝรั่งเศส มีความ ร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันต่างๆมากมาย มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยมากกว่า 20 ประเทศ มีการเซ็นสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับกรอบ ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับสถาบัน อุดมศึกษาในกว่า 20 ประเทศเพื่อจัดตั้งระบบสนับสนุน การฝึกอบรม สถาบันนี้ประสานงานกลุ่มความร่วมมือสอง กลุ่มซึ่งสนับสนุนหลักสูตรมหาบัณฑิตร่วมของ erasmus Mundus
ปัจจุบันมีนักศึกษา 1650 คน ลงทะเบียนเรียนทั้งในระดับ ปริญญาตรี และบัญณฑิตศึกษา ซึ่ง 27% เป็นนักศึกษา ต่างชาติ มีนักศึกษาปริญญาเอก 247 คน และ 37% ของ นักศึกษาที่ Montpellier SupAgro ได้รับทุนการศึกษา “Means-tested grant” มีการเซ็นสัญญาในการแลก เปลี่ยนนักศึกษาจำานวน 80 ฉบับIts

 

[/message_box]

Link to website : Montpellier Supagro