(RUA), พนมเปญ กัมพูชา

The Royal University of Agriculture (rUA) เป็น สถาบันชั้นนำาของกัมพูชา สถาบันมีบทบาทสำาคัญในการ สร้างและจัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรศาสตร์และ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ สถาบันจัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จ พระนโรดมสีหนุในปี พ.ศ. 2507
ภารกิจของสถาบันคือการมีส่วนในการพัฒนาภาค การเกษตรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการศึกษาระดับ มหาบัณฑิต วิจัย และการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับ ความท้าทายด้านการพัฒนาในระดับนานาชาติและระดับ ชาติ และความจำาเป็นและความคาดหวังของตลาดงาน

ถาบันมุ่งที่จะประกันว่าคุณภาพและจำานวนบัณฑิตที่สำาเร็จ การศึกษาจากสถาบันสอดรับกับความจำาเป็นและความคาด หวังของตลาดงาน เพื่อจัดหลักสูตรที่มีระดับเทียบเคียงได้ กับมาตรฐานนานาชาติ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมกับ นานาชาติที่นำาโดยอาจารย์-นักวิจัยหรือคณะนักวิจัย เพื่อตี พิมพ์ผลงานที่ตรงกับแวดวงและเพื่อพัฒนาการเผยแพร่ผล งานผ่านทางการวิจัยที่พัฒนาให้ดีขึ้นด้วยจำานวนโครงการท เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น.

rua

Link to website : RUA