Đại học Nông nghiệp Hoàng gia (RUA) là một tổ chức hành chính công cộng hàng đầu tại Campuchia, đóng vai trò quan trọng trong các chương trình giáo dục liên quan đến nông nghiệp và các ngành liên quan cho tất cả các cấp. RUA được thành lập năm 1964 dưới thời vua Norodom Sihanouk.

rua

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn:

RUA, là trường đại học nông nghiệp hàng đầu tại Campuchia, hướng tới đạt được chất lượng quốc tế về giáo dục, nghiên cứu và mở rộng nông nghiệp, các lĩnh vực liên quan và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Sứ mệnh:

Đóng góp vào sự phát triển của nông nghiệp và các ngành liên quan và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên bằng cách cung cấp các chương trình giáo dục đại học, nghiên cứu và liên kết mở rộng phù hợp với vấn đề phát triển quốc gia và quốc tế và nhu cầu thị trường việc làm.

Mục tiêu:

  • Chất lượng và số lượng sinh viên tốt nghiệp do RUA đào tạo đáp ứng được thị trường việc làm;
  • Trình độ của các chương trình tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế;
  • Tham gia các dự án nghiên cứu cấp quốc tế do các nhà nghiên cứu hoặc nhóm nghiên cứu thực hiện;

• Các nghiên cứu phù và mở rộng nhờ kết quả của nghiên cứu được cải thiện bằng cách tăng số lượng và chất lượng các dự án nghiên cứu.

 

Địa chỉ trang web : Đại học Nông nghiệp Hoàng gia